فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 1

اصول و قوانین لوله کشی گاز ساختمان

سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان مشتمل بر لوله‌کشی رابط، کنتور و لوله‌کشی داخل ساختمان که از خروجی رگلاتور آغاز و به شیرهای مصرف ختم می‌شود میباشد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دريچه

هدف از اين آزمايش بررسي تاثيرات دريچه بر روي دبي و همچنين ايجاد پرش هيدروليكي پس از دريچه مي باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جريان از روي سرريزها

هدف از اين آزمايش اصلاح رابطه تواني Q و h و تعيين ضريب تخليه c مي باشد. طبق تعريف هر مانعي كه بر سر راه جريان در كانال قرار گيرد و باعث شود تا آب در پشت آن بالا آمده و بر سرعت آب در ضمن عبور از روي آن افزوده شود، سر ريز ناميده مي شود.سر ريز لبه تيز ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ونتوری فلوم

ونتوري فلوم يك انقباض تدريجي در كانال ايجاد مي‌كند كه در گلوگاه آن آب شتاب مي‌گيرد و سپس با يك گشادگي تدريجي به عرض اوليه مقطع (عرض قبل از قرار دادن ونتوري فلوم) برمي‌گردد. در مقطع گشاد شده آب ممكن است همچنان داراي شتاب بوده و جريان...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تخليه از روي سرريزها

هدف از اين آزمايش بدست آوردن رابطه بين ارتفاع موثر بر روی سر ريز و ضريب تخليه بت شدت جريان در سر ريزهای مستطيلی و مثلثی می باشد .

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وسايل اندازه گيري شدت جريان

در بررسي جريان ها هميشه مطالعه شدت جريان سيال به دليل وابستگي آن به عواملي مانند انرژي جريان اهميت زيادي دارد و تاثير عوامل مختلف بر شدت جريان سيال كه وابسته به فاكتورهاي مختلفي است, درنظر گرفته مي شود. لزجت سيال, دبي و مشخصات هندسي مقطع جريان  ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعيين آزمايشي تلفات در لوله هاي با قطر كوچك

يكي از عمومي ترين مسائل در مكانيك سيالات تخمين افت فشار است. بنابراين هدف از اين آزمايش بررسي افت فشار در اجزا مختلف يك سيستم لوله كشي مي باشد.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش نرم افزار hec-ras

قابليت اين نرم افزار در مدل سازي انواع سازه ها و قابليت تحليل جريان در حالت غير ماندگار و همچنين گرافيك قوي اين نرم افزار را يكي از كاربردي ترين نرم افزارهاي مهندسي آب كرده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه ی تسطیح اراضی و محاسبه ی حجم خاکبرداری و خاکریزی

این پروژه با استفاده از روش های 1-سطح مستوی ( محاسبه ی مختصات مرکز ثقل سطح)2- روش حداقل مجذورات3-روش نیمرخ میانگین 4- روش باقیمانده های متقارن5-روش مرکز حجم ثابت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی